bullet

pracovné právo

Jedným z dôvodov, prečo si zahraniční investori vyberajú Slovensko, je dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily za cenu práce, ktorá má pre investorov veľkú pridanú hodnotu .

Pracovnoprávny audit:
 • podrobné preskúmanie, vyhodnotenie pracovnoprávnych dokumentov klienta/spoločnosti a ich následné zosúladenie s platnou legislatívou pracovného práva
 • identifikácia nefunkčnej resp. nadbytočnej pracovnoprávnej dokumentácie zaťažujúcej pracovnoprávny proces vo firme
 • zjednotenie interných predpisov s aktuálnou pracovnoprávnou legislatívou
 • preskúmanie a vyhodnotenie pracovných podmienok zamestnancov ako aj spolupráce klienta/spoločnosti s odborovými organizáciami, s inými zástupcami zamestnancov a štátnymi orgánmi ktorých činnosť, resp. dohľad a kontrola sa dotýkajú pracovnoprávnych vzťahov
 • cieľom pracovnoprávneho auditu je vyhnúť sa chybným a nevýhodným zmluvám či dohodám klienta/spoločnosti s jeho zamestnancami, snaha minimalizovať prípadné spory so zamestnancami a celkové zefektívnenie administratívnych postupov vo vnútri firmy
Poradenstvo pre potenciálnych investorov:
 • analýza prostredia slovenského pracovného práva
 • vypracovanie vzoru pracovnej zmluvy za účelom zníženia nákladov zamestnávateľa
 • nájdenie najdostupnejšieho modelu prijímania vedenia vašej spoločnosti (odpoveď môže byť v obchodnom práve)
 • vypracovanie porovnávacej analýzy slovenského a európskeho pracovného práva
 • zapracovanie aspektu zákonov sociálneho zabezpečenia
Poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov:
 • analýza povinností slovenských zamestnávateľov pri zamestnávaní osôb z EÚ a mimo EÚ
 • poradenstvo pre členov rodiny zamestnanca - cudzinca pracujúceho na Slovensku
 • pomoc pri vybavovaní víza, pracovného povolenia, povolenia na pobyt alebo ohlasovania trvalého pobyty občana členského štátu EÚ
Poradenstvo o zamestnávaní pre každého podnikateľa:
 • vzorové pracovnoprávne zmluvy (dobrá zmluva poskytuje bezpečnosť ale i flexibilitu)
 • konzultácia a vypracovanie dokumentov smerujúcich ku ukončeniu pracovného pomeru,
 • vypracovanie pracovného poriadku a vnútorných smerníc
 • outsourcing (leasing) zamestnancov podľa slovenského práva
 • prideľovanie (presun) zamestnancov do zahraničia (slovenských zamestnancov do zahraničia, vysielanie z riadiacej spoločnosti v zahraniční na Slovensko)
 • prechod práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov pri prechode podniku alebo jeho časti
 • poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov v pracovno-právnych vzťahoch
 • bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov ako súčasť pracovno-právnych vzťahov
 • zastupovanie v súdnych sporoch a pri mimosúdnom riešení sporov
Kolektívne pracovné právo:
 • zastupovanie pri vyjednávaní so zástupcami zamestnancov
 • kolektívne zmluvy
 • právne poradenstvo pri rokovaniach s odbormi a zástupcami zamestnancovHR NEWS

P O Z V Á N K A

Zákonník práce v roku 2015
Pozývame Vás na školenie o novele Zákonníka práce. Bližšie info v pozvánke.

Stiahnite si prihlášku.